[عدد]

nine

/nɑɪn/

1 نه عدد 9

  • 1. a nine-month prison sentence
    1 . یک حکم حبس نه ماهه
  • 2. The birthday girl was wearing a badge with a nine on it.
    2 . دختری که تولدش بود نشانی با عدد نه پوشیده بود.
توضیحاتی در رابطه با صفت nine
عدد nine یک عدد فرد است که از آن برای شمارش استفاده می شود. عدد 9 قبل از عدد 10 و بعد از 8 است. مثال:
"eight, nine, ten" (هشت، نه، ده)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان