[صفت]

nineteenth

/ˌnaɪnˈtiːnθ/
غیرقابل مقایسه

1 نوزدهم نوزدهمین

معادل ها در دیکشنری فارسی: نوزدهم
  • 1.The new term starts on the nineteenth of September.
    1. ترم جدید نوزدهم سپتامبر شروع می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان