[عدد]

ninety-nine

/nˈaɪntinˈaɪn/

1 نود و نه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان