[عدد]

ninety

/ˈnɑɪnti/

1 نود عدد 90

معادل ها در دیکشنری فارسی: نود
  • 1.Ninety percent of the people surveyed were in favor.
    1. نود درصد افرادی که مورد نظرسنجی قرار گرفتند، موافق بودند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان