[صفت]

ninety-four

/ˈnaɪnti-fɔr/
غیرقابل مقایسه

1 نود و چهار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان