[اسم]

normality

قابل شمارش

1 حالت عادی وضعیت طبیعی، حالت معمولی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان