[صفت]

numerate

قابل مقایسه

1 دارای سواد عددی دارای سواد حساب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان