[اسم]

numerator

/ˈnuːməreɪtər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 صورت کسر (ریاضی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: برخه‌شمار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان