[قید]

numerically

غیرقابل مقایسه

1 از نظر عددی به صورت عددی، از نظر تعداد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان