[اسم]

oily skin

/ˈɔɪli skɪn/
غیرقابل شمارش

1 پوست چرب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان