[اسم]

OJ

(orange juice)
/ˈoʊˈʤeɪ/
غیرقابل شمارش

1 آب پرتقال

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان