[صفت]

onerous

/ˈoʊnərəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more onerous] [حالت عالی: most onerous]

1 دشوار پر زحمت

مترادف و متضاد burdensome heavy effortless
  • 1.onerous duties
    1 . وظایف دشوار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان