[صفت]

online

/ˌɑːnˈlaɪn/
غیرقابل مقایسه

1 آنلاین

مترادف و متضاد offline
an online newspaper
روزنامه آنلاین
online shopping
خرید آنلاین
[قید]

online

/ˌɑːnˈlaɪn/
غیرقابل مقایسه

2 (به صورت) آنلاین

  • 1.The majority of small businesses now do their banking online.
    1. اکثر کسب و کارهای کوچک امروزه امور بانکی خود را آنلاین انجام می‌دهند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان