[ضمیر]

oneself

/wʌnˈself/

1 خودش خود

  • 1.One needs to take care of oneself.
    1 . آدم باید از خودش مواظبت کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان