[صفت]

penal

/pˈiːnəl/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کیفری جزایی، وابسته به جزا و کیفر

معادل ها در دیکشنری فارسی: جزایی کیفری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان