[اسم]

pen name

/ˈpen neɪm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تخلص اسم مستعار

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسم مستعار تخلص
مترادف و متضاد nom de plume
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان