[اسم]

playroom

/ˈpleɪruːm/
قابل شمارش

1 اتاق بازی

  • 1.The school has nine classrooms, sleeping rooms and two playrooms.
    1. مدرسه نه کلاس درس، اتاق خواب و دو اتاق بازی دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان