[عبارت]

playing tennis

/ˈpleɪɪŋ ˈtɛnəs/

1 تنیس بازی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان