[عبارت]

playing computer games

/ˈpleɪɪŋ kəmˈpjutər geɪmz/

1 بازی کامپیوتری بازی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان