[اسم]

proliferation

/ˌproʊlɪfəˈreɪʃən/
غیرقابل شمارش

1 گسترش افزایش، تکثیر، انتشار

معادل ها در دیکشنری فارسی: تکثیر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان