[اسم]

proletariat

/ˌproʊləˈtɛriət/
قابل شمارش

1 طبقه کارگر قشر کارگر

معادل ها در دیکشنری فارسی: پرولتاریا
مترادف و متضاد working-class people
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان