[اسم]

projectile

/pɹədʒˈɛktəl/
قابل شمارش

1 موشک گلوله

مترادف و متضاد missile

2 پرتابه جسم پرتاب‌شونده

معادل ها در دیکشنری فارسی: پرتابه گلوله گلوله
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان