[صفت]

projected

/prəˈdʒektɪd/
غیرقابل مقایسه

1 پیش‌بینی‌شده

a projected growth rate of 4 per cent
نرخ رشد پیش‌بینی‌شده 4 درصدی

2 برنامه‌ریزی‌شده مطرح‌شده، پیشنهادشده

a projected exhibition of contemporary art
نمایشگاه برنامه‌ریزی‌شده هنرهای معاصر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان