[اسم]

proletarian

قابل شمارش

1 عضو طبقه کارگر

[صفت]

proletarian

قابل مقایسه

2 وابسته به طبقه کارگر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان