[اسم]

puppet

/ˈpʌpɪt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 عروسک (نمایشی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: عروسک
a puppet show
نمایش عروسکی

2 آلت دست بازیچه

معادل ها در دیکشنری فارسی: آلت دست
مترادف و متضاد pawn
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان