[اسم]

radiance

/ˈreɪdiəns/
غیرقابل شمارش

1 روشنایی تابش، پرتو

2 درخشش (پوست) برق

the radiance of her expression
درخشش [برق] چهره او

3 شعف سرور، شادمانی

مترادف و متضاد elation joy
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان