[اسم]

radiator

/ˈreɪdieɪtər/
قابل شمارش

1 رادیاتور

معادل ها در دیکشنری فارسی: تابشگر رادیاتور
a central heating system with a radiator in each room
سیستم گرمایش مرکزی با یک رادیاتور در هر اتاق

2 تابشگر (فیزیک)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان