[صفت]

radical

/ˈrædəkəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more radical] [حالت عالی: most radical]

1 بنیادی اساسی

مترادف و متضاد major serious superficial
radical reform/change/fault ...
اصلاح/تغییر/نقیصه و... بنیادی [اساسی]
 • 1. demands for radical reform of the law
  1. تقاضاهایی برای اصلاحات اساسی قانون
 • 2. the need for radical changes in education
  2. نیاز به تغییرات بنیادی در آموزش‌وپرورش
 • 3. The tendency to be vicious and cruel is a radical fault.
  3. گرایش به شرارت و قساوت، نقیصه‌ای بنیادی است.

2 افراطی تندرو، افراط‌گرایانه

مترادف و متضاد basic extreme fundamental revolutionary conservative moderate reactionary
radical view/idea...
عقیده/ایده و... افراطی
 • We observed that the interest in radical views is beginning to subside.
  مشاهده کردیم که علاقه به عقاید افراطی روبه‌افول است.
to be a radical person
فردی تندرو بودن
 • Because Richard was a radical man, the Conservative Party would not accept him as a candidate.
  چون "ریچارد" فردی تندرو بود، حزب محافظه‌کار او را به‌عنوان نامزد نمی‌پذیرفت.
[اسم]

radical

/ˈrædəkəl/
قابل شمارش

3 تندرو افراط‌گرا، رادیکال

مترادف و متضاد extremist fanatic revolutionary conservative moderate reactionary
 • 1.He acts like a radical.
  1 . او مانند یک تندرو رفتار می‌کند.
 • 2.radicals on the left wing
  2 . تندروهای حزب چپ
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان