[قید]

radically

/ˈrædɪkli/
غیرقابل مقایسه

1 از بیخ و بنیاد به طور اساسی

  • 1.The company has changed radically in recent years.
    1 . شرکت در سال‌های اخیر به طور اساسی تغییر کرده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان