[اسم]

rapid increase

/ɹˈæpɪd ˈɪnkɹiːs/
قابل شمارش

1 افزایش سریع

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان