[اسم]

realist

/ɹˈiːəlɪst/
قابل شمارش

1 واقع‌گرا واقع‌بین، رئالیست

معادل ها در دیکشنری فارسی: رئالیست واقع‌گرا
[صفت]

realist

/ɹˈiːəlɪst/
قابل مقایسه

2 واقع‌گرا واقع‌بین، رئالیست

معادل ها در دیکشنری فارسی: رئالیست
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان