[صفت]

regimented

قابل مقایسه

1 تحت کنترل شدید شدیدا منضبط

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان