[صفت]

regimental

قابل مقایسه

1 متعلق به یک هنگ وابسته به هنگ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان