[اسم]

regime

/reɪˈʒiːm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 رژیم (غذایی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: رژیم
a dietary regime
رژیم (پرهیز) غذایی

2 رژیم حکومت

معادل ها در دیکشنری فارسی: رژیم نظام
a military regime
یک رژیم ارتشی [حکومت نظامی]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان