[قید]

religiously

/rɪˈlɪdʒəsli/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more religiously] [حالت عالی: most religiously]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به‌طور مذهبی

  • 1.Were you brought up religiously?
    1. آیا به‌طور مذهبی بار آمده‌ای [تربیت شده‌ای]؟

2 به‌طور پیوسته و مداوم

مترادف و متضاد regularly
  • 1.She followed the instructions religiously.
    1. او از دستورالعمل‌ها به‌طور پیوسته و مداوم پیروی کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان