[فعل]

to remember

/rəˈmem.bər/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: remembered] [گذشته: remembered] [گذشته کامل: remembered]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به یاد آوردن به خاطر آوردن، به یاد داشتن

مترادف و متضاد bear in mind recall recollect forget neglect overlook
 • 1."Where did you park the car?" "I can't remember."
  1. «ماشینت را کجا پارک کردی؟» «نمی‌توانم به یاد بیاورم.»
 • 2.I’ve been a baseball fan for as long as I can remember.
  2. از وقتی به یاد دارم طرفدار (ورزش) بیسبال بوده‌ام.
to remember somebody/something
کسی/چیزی را به خاطر آوردن
 • I can't remember his name.
  من نمی‌توانم اسم او را به خاطر بیاورم.
to remember doing something
انجام کاری را به یاد داشتن
 • Do you remember switching the lights off before we came out?
  یادت می‌آید قبل از اینکه بیرون بیاییم چراغ‌ها را خاموش کردیم؟
to remember somebody/something doing something
انجام کاری توسط کسی/چیزی را به یاد داشتن
 • I can still vividly remember my grandfather teaching me to play cards.
  من هنوز به طور واضح به یاد دارم که پدربزرگم به من ورق بازی کردن یاد داد.
to remember that…
یاد داشتن اینکه ...
 • I remember that we used to go and see them most weekends.
  من به یاد دارم که قبلا اکثر آخر هفته‌ها می‌رفتیم و آنها را می‌دیدیم.
to remember how/what...
به یاد آوردن چقدر/چه و...
 • Can you remember how much money we spent?
  می‌توانی به یاد بیاوری چقدر پول خرج کردیم؟
to remember to do something
به یاد داشتن انجام کاری
 • Remember to call me when you arrive!
  یادت باشد به من زنگ بزنی وقتی رسیدی!
کاربرد فعل remember به معنای به یاد آوردن و به خاطر آوردن
معادل فارسی فعل remember "به یاد آوردن" و "به خاطر آوردن" است. داشتن یا نگهداری تصویری از یک واقعه، یک فرد یا مکان و ... (که در گذشته با آن مواجه شدید) در ذهن و دسترسی به آن در هر زمان را به یاد آوردن یا به خاطر آوردن آن چیز می‌گویند و از فعل remember در انگلیسی برای توصیف این امر استفاده می‌شود. مثال:
".Where did you park the car?" "I can't remember" («ماشینت را کجا پارک کردی؟» «نمی‌توانم به یاد بیاورم.»)
".I can't remember his name" (من نمی‌توانم اسم او را به خاطر بیاورم.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان