[صفت]

remote

/rɪˈmoʊt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more remote] [حالت عالی: most remote]

1 دوردست دور

مترادف و متضاد distant hidden away
  • 1. It happened in the remote past, so no one worries about it any more.
    1 . آن اتفاق در گذشته دور رخ داد برای همین دیگر کسی نگران آن موضوع نیست.
  • 2. remote galaxies
    2 . کهکشان‌های دوردست
[اسم]

remote

/rɪˈmoʊt/
قابل شمارش

2 کنترل (تلویزیون و ...)

مترادف و متضاد remote control
  • 1. The remote's not working.
    1 . کنترل کار نمی‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان