[اسم]

ruminantia

/ɹˈuːmɪnˌænʃə/
قابل شمارش

1 نشخوارکنندگان

معادل ها در دیکشنری فارسی: نشخوارکنندگان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان