[فعل]

to rummage

فعل گذرا و ناگذر

1 جستجو کردن کاویدن، زیر و رو کردن

[اسم]

rummage

قابل شمارش

2 جستجو کاوش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان