[اسم]

rumormonger

/ˈruːmər mɑːŋɡər/
قابل شمارش

1 هوچی شایعه‌پراکن

معادل ها در دیکشنری فارسی: هوچی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان