school


/skuːl/
/skuːl/

اسم
1
school [اسم]
1
مدرسه

مترادف:   academy institute institution
  • بچه‌ها در بریتانیا مدرسه را وقتی پنج ساله هستند شروع می‌کنند.
  • بچه‌ها پیاده به مدرسه می‌روند.
  • آنها به کدام مدرسه می‌روند؟
  • همه بچه‌های من هنوز بچه مدرسه‌ای هستند.
  • The kids are at / in school until 3 : 30 .
    بچه‌ها تا ساعت 3:30 در مدرسه هستند.

اسم
2
school [قابل شمارش] [اسم]
2
دانشگاه دانشکده

مترادف:   academy department faculty university
  • 1. بعد از دو سال تحصیل در دانشگاه پزشکی، فکر کردم همه چیز را می‌دانم.
  • 2. دانشگاه دندانپزشکی

اسم
3
school [قابل شمارش] [اسم]
3
دسته (آبزیان)

مترادف:   group
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان