دیکشنری انگلیسی به فارسی

school

/skuːl/
/skuːl/

[اسم]