[اسم]

school

/skuːl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مدرسه مؤسسه آموزشی

مترادف و متضاد academy institute institution
to start/quit school
مدرسه را شروع کردن/ترک کردن
 • Children in Britain start school when they are five.
  بچه‌ها در بریتانیا مدرسه را وقتی پنج ساله هستند، شروع می‌کنند.
to go to school
به مدرسه رفتن
 • 1. I went to school with Luke's brother.
  1. من با برادر لوک به مدرسه رفتم.
 • 2. Which school do you go to?
  2. به کدام مدرسه می‌روی؟
to walk to school
پیاده به مدرسه رفتن
 • The kids walk to school.
  بچه‌ها پیاده به مدرسه می‌روند.
to attend a school
مدرسه رفتن/در مدرسه حضور پیدا کردن
 • Which school do they attend?
  آنها به کدام مدرسه می‌روند؟
to be in school
دانش‌آموز بودن/بچه مدرسه‌ای بودن
 • All my kids are still in school.
  همه بچه‌های من هنوز بچه مدرسه‌ای هستند.
at/in school
در مدرسه
 • The kids are at/in school until 3:30.
  بچه‌ها تا ساعت 3:30 در مدرسه هستند.
after-school activities
فعالیت‌های بعد از مدرسه
 • What are the best after school activities?
  بهترین فعالیت‌های بعد از مدرسه چه هستند؟
a drama/language/riding ... school
مؤسسه تئاتر/زبان/سوارکاری ...
 • A language school is a school where one studies a foreign language.
  یک مؤسسه زبان، مؤسسه‌ای است که یک فرد در آن یک زبان خارجی را می‌آموزد.
کاربرد اسم school به معنای مدرسه
معادل اسم school در فارسی "مدرسه" است. school یا مدرسه به مکانی گفته می‌شود که در آن به کودکان 7 تا 18 ساله آموزش‌هایی از قبیل خواندن و نوشتن، ریاضیات و علوم و ... داده می‌شود. البته مدارس نقش مهمی در انضباط و تربیت کودکان نیز ایفا می‌کنند. مثال:
".The kids walk to school" (بچه‌ها پیاده به مدرسه می‌روند.)
".I went to school with Luke's brother" (من با برادر لوک به مدرسه رفتم.)

2 دانشگاه دانشکده

informal
مترادف و متضاد academy department faculty university
 • 1.What is your favorite school?
  1. دانشگاه مورد علاقه‌ات کدام است؟
the business/medical/law... school
دانشکده کسب و کار/پزشکی/حقوق و...
 • After two years of medical school, I thought I knew everything.
  بعد از دو سال تحصیل در دانشکده پزشکی، فکر کردم همه‌چیز را می‌دانم.
the School of Medicine/Dentistry ...
دانشکده پزشکی/دندانپزشکی ...
 • He returned to the School of Dentistry.
  او به دانشکده دندانپزشکی بازگشت.
کاربرد اسم school به معنای دانشگاه و دانشکده
اسم school در معنای "دانشگاه " در انگلیسی امریکایی به‌کار می‌رود و کاربردی غیررسمی دارد. مثال:
"?What is your favorite school" (دانشگاه مورد علاقه‌ات کدام است؟)
اسم school در معنای "دانشکده" به یک حوزه یا واحد دانشگاه گفته می‌شود که مبحث و علم به‌خصوصی در آن تدریس می‌شود. مثال:
"medical school" (دانشکده پزشکی)

3 دسته (آبزیان)

مترادف و متضاد group
a school of dolphins/whales ...
یک دسته دلفین/وال و...
 • The divers encountered a huge school of dolphins.
  غواصان با دسته‌ای بزرگ از دلفین مواجه شدند.

4 مکتب گروه

 • 1.The Hudson River School was a mid-19th century American art movement.
  1. «مکتب هادسون ریور»، یک جنبش هنری امریکایی در اواسط قرن نوزدهم بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان