[عبارت]

see friends

/si frɛndz/

1 به دیدن دوستان رفتن با دوستان ملاقات کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان