[عبارت]

see a play

/si ə pleɪ/

1 نمایش دیدن تئاتر تماشا کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان