[اسم]

shipbuilding

/ʃˈɪpbɪldɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 کشتی‌سازی

معادل ها در دیکشنری فارسی: کشتی‌سازی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان