[صفت]

shipboard

/ʃˈɪpboːɹd/
غیرقابل مقایسه

1 داخل کشتی در کشتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان