[صفت]

shining

/ʃˈaɪnɪŋ/
قابل مقایسه

1 درخشان تابناک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان