[اسم]

Sikh

/siːk/
غیرقابل شمارش

1 آیین سیک

مترادف و متضاد Sikhism

2 پیرو آیین سیک

[صفت]

sikh

/siːk/
غیرقابل مقایسه

3 مربوط به آیین سیک

  • 1.the Sikh community
    1 . جامعه سیک‌ها
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان