[صفت]

silent

/ˈsaɪlənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more silent] [حالت عالی: most silent]

1 ساکت

معادل ها در دیکشنری فارسی: خاموش ساکت آرام آهسته
مترادف و متضاد quiet still noisy
  • 1.That empty house was completely silent.
    1. آن خانه خالی کاملاً ساکت بود.

2 صامت

معادل ها در دیکشنری فارسی: بی‌صدا غیرملفوظ صامت
مترادف و متضاد without soundtrack
stars of the silent movies
ستاره‌های فیلم‌های صامت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان