[صفت]

silent

/ˈsaɪlənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more silent] [حالت عالی: most silent]

1 ساکت

مترادف و متضاد quiet still noisy
  • 1. That empty house was completely silent.
    1 . آن خانه خالی کاملاً ساکت بود.

2 صامت

مترادف و متضاد without soundtrack
stars of the silent movies
ستاره‌های فیلم‌های صامت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان