[اسم]

snarl-up

/snˈɑːɹlˈʌp/
قابل شمارش

1 راهبندان

مترادف و متضاد traffic jam

2 نابسامانی آشفتگی، اشتباه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان