[اسم]

spiritualism

/ˈspɪrɪtʃuəlɪzəm/
غیرقابل شمارش

1 اعتقاد به احضار ارواح اعتقاد به عالم ارواح

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان